Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BURO HENCK

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door BURO HENCK gevestigd te Roggel verder te noemen “Henck”, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Henck goederen bestelt en/of koopt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Henck, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Henck of door feitelijke uitvoering door Henck komt een overeenkomst tot stand.
2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, aantallen, percentages, rendementen en kleuren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Henck.
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Henck ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd.
3.2. De in de aanbiedingen van Henck weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding
bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na
de opdrachtbevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Henck
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de
onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 %
van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen
nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

4. Betaling

4.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om
enige vordering op Henck te verrekenen met de door Henck in rekening gebrachte bedragen.
4.2 Henck is gerechtigd de uitvoering van diensten die zij voor de klant onder zich heeft, op te schorten
totdat alle door de klant aan Henck verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan
4.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Henck vanaf dat moment wettelijke
handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
4.4 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen
betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Henck
verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Henck buitengerechtelijke incassokosten heeft
moeten maken en onverminderd het recht van Henck om schadevergoeding te vorderen.
4.5 Onverminderd de overige rechten van Henck uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Henck
gehouden om de incassokosten te vergoeden die Henck heeft moeten maken en welke verder gaan dan
het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel,
het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.
Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij
rechtbanken in Nederland.
4.6 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding
uitgesloten.

5. Garantie

5.1 Indien door Henck aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te
leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken.
Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op
garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
5.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Henck de te leveren producten -naar de
keuze van Henck- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Henck de klant mededeelt tot herstel te zullen
overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking
stellen aan Henck.
5.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van Henck vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden
ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer
van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn
van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of
een derde zonder toestemming van Henck wijzigingen in de door Henck geleverde zaken heeft
aangebracht of heeft laten aanbrengen.

6. Reclames

6.1 Eventuele klachten over een door Henck geleverde product/dienst, dienen terstond door de klant aan Henck schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de diensten/producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.
6.2 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Henck het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

7. Ontbinding en beëindiging

7.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
7.2 In geval van verzuim van de klant is Henck gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Henck verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
7.3 Henck is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Henck zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8. Overmacht

8.1 Henck is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Henck opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Henck niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Henck zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Henck als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Henck of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Henck.
8.3 Indien Henck bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Henck is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Henck.
9.1 De totale aansprakelijkheid van Henck zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Henck aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
9.2 Henck is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
10.2 Op een met Henck gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Henck ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.